AUTOMATIZACE

OPRAVY , ÚDRŽBA  a ŠKOLENÍ automatizační techniky +REVIZE

 

ÚPRAVY automatizační techniky

Návrhy a případně úprava změny stavu, který firmě vadí.
Např. bezpečnost, úspory energie a provozních kapalin nebo prostojů. Jsem z elektroúdržby TATRA zvyklý na preventivní řešení problémů (je to pro zákazníka výhodnější). Můžu realizovat prototyp s úpravou stavu, a zákazník si později realizuje sám (jeho údržba) na ostatních strojích (tj. vč. výrobní dokumentace).
Úpravy se budou týkat pouze HW , úpravu SW můžu pomoci zajistit jinou firmou.
nahoru

ŠKOLENÍ  ELEKTROÚDRŽBY CNC techniky

Díky 35ti letům praxe a absolvovaných různých školení (viz. životopis) můžu nabídnout základy CNC techniky i pro běžné elektrikáře na údržbách .
nahoru

POMOC elektroúdržbě PO TELEFONU nebo pomoc s hledáním dodavatele ND

V pracovní dny (8-14hod) pomáhat řešit problémy se sháněním náhradních dílů (rychlost) a s diagnostikou vytypování poruchy a její příčiny. (bez dokumentace je to dost omezené)
Dnes jsem OSVČ (VPP) a tato služba je dostupná omezeně …
nahoru

NÁVRH optimalizace SKLADU CNC elektroúdržby

Díky 35ti letům praxe můžu nabídnout pomoc při vytypování minimálního počtu společných náhradních dílů (a těch, co se dají provizorně použít) . Tato činnost je časově náročná a vyžaduje spolupráci údržbářů .
nahoru

ŠKOLENÍ  vyhl.50 §4 pro zaměstnance bez elektrotech.vzdělání

Bez tohoto školení by tito zaměstnanci neměli používat vařiče, rychlovarné konvice, kopírky a ani pracovat na PC
Možná to vypadá absurdně, ale v případě úrazu el.proudem je vinný i zaměstnavatel !

VYHLÁŠKA  50/1978 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978  o odborné způsobilosti v elektrotechnice         Změna: 98/1982

§ 4         Pracovníci poučení
(1) Pracovníci  poučení  jsou  ti,  kteří  byli  organizací v rozsahu  své   činnosti  seznámeni  s  předpisy   pro  činnost  na elektrických  zařízeních, školeni  v této  činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními  a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.
(2) Organizace  je povinna  stanovit obsah  seznámení a  dobu školení  s ohledem  na charakter  a rozsah  činnosti, kterou  mají pracovníci uvedení  v odstavci 1  vykonávat, a zajistit  ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí.
(3) Seznámení, školení,  upozornění a ověření  znalostí podle odstavců  1   a  2  provede  pro   obsluhu  elektrických  zařízení organizací   pověřený   pracovník   s   kvalifikací   odpovídající charakteru   činnosti,  a   půjde-li  o   práci  na   elektrických zařízeních, pracovník s některou z  kvalifikací uvedených v § 5 až 9
pořídí  o  tom  zápis,   který  podepíše  spolu  s  pracovníky poučenými.
nahoru

Komentáře nejsou povoleny.